Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki

 

WARUNKI PRZYJĘĆ
NA PRAKTYKI STUDENCKIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W WĄGROWCU

 

 

 

I. Wymagane dokumenty

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu;

skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;

kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;

zakres (program) praktyki;

kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów


Student, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Wągrowcu składa dokumenty zaadresowane do Komendanta Powiatowego Policji ul. Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec.


Warunki przyjęć na praktyki studenckie w w/w jednostkach znajdują się na stronach podmiotowych BIP poszczególnych komend.

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.


III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
     - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej
     - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.

Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:
     - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
     - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
     - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
     - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KWP w Poznaniu.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

 

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

Praktyki studenckie w KPP w Wągrowcu są nieodpłatne.

Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.

Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

 

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielane są w Zespole Kontroli, Kadr i Szkolenia KPP w Wągrowcu pod nr tel. 47 77 46 325

 

Metryczka

Data publikacji : 22.12.2009
Data modyfikacji : 31.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Dolata
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Zieliński KPP Wągrowiec
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Zieliński
do góry