Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa wielkopolskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:
  1. Wojewoda Wielkopolski przy pomocy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu działającego w jego imieniu albo Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu działający w imieniu własnym w sprawach:
  1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  1. Komendant powiatowy (miejski) Policji,
  1. Komendant komisariatu Policji.
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu realizuje zadania określone w ustawach.
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu określają:
  1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  1. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu z dnia 19 października 2005 r. z późniejszymi zmianami.
Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
  • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
  • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Metryczka

Data publikacji : 01.10.2009
Data modyfikacji : 12.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Dolata
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Dolata KPP Wągrowiec
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Zieliński
do góry